Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Quis est mendax,nisi is qui negat quoniam Iesus est Christus? Hic est antichristus, qui negat Patrem et Filium.

Omnis, qui negat Filium, nec Patrem habet;

qui confitetur Filium, et Patrem habet.

„Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,

kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?

Ten właśnie jest Antychrystem,

który nie uznaje Ojca i Syna.

Każdy, kto nie uznaje Syna,

nie ma też i Ojca,

kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2, 22-23)

 

   Św. Piotr i św. Paweł to Apostołowie Jezusa Chrystusa. Prawdziwi.

   Św. Piotr to pierwszy papież. Prawdziwy.

   Św. Paweł przestrzega przed tymi, którzy „pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków” (Rz 16, 18).

 

   Prawdziwy Apostoł Jezusa Chrystusa burzy się na widok fałszywych religii i pragnie wszystkich pozyskać dla Jezusa Chrystusa, aby byli zbawieni. Dlatego głosi im jasno i odważnie Jezusa Chrystusa, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie.

   Prawdziwym Apostołem jest św. Paweł:

   „Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z «bojącymi się Boga» i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim: «Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz» – mówili jedni, a drudzy: – «Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów»  – bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie” (Dz 17, 16-18).

   W czasach pomieszania powszechnego ohyda spustoszenia wtargnęła do świątyni Pańskiej (zob. Dn 9, 27)!

   Św. Paweł woła i nalega:

   „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg:

   Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,

   i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

   Przeto wyjdźcie spośród nich

   i odłączcie się od nich, mówi Pan,

   i nie tykajcie tego, co nieczyste,

   a Ja was przyjmę

   i będę wam Ojcem,

   a wy będziecie moimi synami i córkami –

   mówi Pan wszechmogący” (2 Kor 6, 14-18).

   Fałszywych poglądów się nie szanuje. Fałszywe poglądy się przezwycięża przez głoszenie Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.

   Oto klarowna ewangeliczna metodologia Chrystusowego prawdziwego głosiciela Słowa Bożego – wzywanie do nawrócenia, do przyjęcia chrztu na odpuszczenie grzechów, do przyjęcia Ducha Świętego:

   «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!» (Dz 2, 38-40).

   Oto słowo pierwszego papieża. To był katolicki Chrystusowy papież.

   Rozważmy jeszcze słowo pierwszego papieża, który jako Apostoł prawdziwy wołał odważnie do Żydów:

   „Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»” (Dz 4, 10).

   A sam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus mówi jasno:

   „Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (J 10, 8-9).

   „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16).

   Każdy prawdziwy Apostoł głosi Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.

   Każdy prawdziwy Apostoł głosi konieczność wiary i chrztu do zbawienia.

  Każdy prawdziwy Apostoł głosi wiernie Słowo Jezusa Chrystusa.

   Każdy, kto nie głosi Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela jest kłamcą i zwodzicielem.

   Każdy kto nie głosi konieczności wiary i chrztu do zbawienia jest kłamcą i zwodzicielem.

   Każdy, kto nie głosi wiernie Słowa Jezusa Chrystusa, wykoślawia je i przemilcza, jest kłamcą i zwodzicielem.

   Św. Piotr i św. Paweł to Apostołowie Jezusa Chrystusa. Prawdziwi.

   Św. Piotr to pierwszy papież. Prawdziwy.